Institutionen för organismbiologi

Institutionsstyrelse 2017

Valkorporation Ordinarie Suppleanter Mandatperiod
Personlig suppleant
Prefekt Irene Söderhäll Mikael Thollesson 2017-2019
Gruppsuppleant
Lärare/forskare Per Ahlberg Martin Ryberg (1) 2017-2019
Annelie Carlsbecker Cecilia Berg (2)
Petra Korall Tatjana Haitina (3)
Åsa Mackenzie Björn Brunström (4)
Personlig suppleant
TA-personal Daniel Snitting Marie Englund 2017-2019
Gruppsuppleant
Doktorander Martin Qvarnström Laura Waldmann 2017
Sarina Veldman Emmanouil Tsakomis
Bianca Vlcek Mohamad Bazzi

Adjungerade till styrelsen: en representant för studierektorerna: Lage Cerenius samt en representant för skyddsombud: Nahid Heidari.

Forskningsprogram

Institutionens verksamhet är organiserad i fem forskningsprogram eller avdelningar. Varje program leds av en programansvarig professor.

Forskningsprogram/avdelning Programansvarig professor
Evolution och utvecklingsbiologi Per Ahlberg
Fysiologisk botanik Peter Engström
Jämförande fysiologi Åsa Mackenzie
Miljötoxikologi Björn Brunström
Systematisk biologi Sandra Baldauf
Människans evolution Mattias Jakobsson

Grupp för lika villkor EBC

Den gemensamma likavillkorsgruppen för IEG och IOB har 2018 följande sammansättning:

Namn Institution
Reija Dufva, ordförande Ekologi och genetik
Ling Shen Organismbiologi
Annette Berger Ekologi och genetik
Raquel Pereira Organismbiologi
Sebastian Sobek Ekologi och genetik

ARBETSMILJÖGRUPP

Arbetsmiljögruppen består av representanter från varje personalkategori, administrativ chef och prefekt samt adjungerade skyddsombud. Arbetsmiljögruppen utgör stöd till prefekten i arbetsmiljöfrågor och samordnar samt behandlar övergripande arbetsmiljöfrågor, uppdaterar och förmedlar information, utvecklar rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete, utarbetar förslag till handlingsplan, riktlinjer och policy samt följer upp beslut och åtgärder. Arbetsmiljögruppen träffas kvartalsvis, årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet inkl. sjukfrånvaro, arbetsskador, tillbud och rehabutredningar sker under februari/mars.

Irene Söderhäll prefekt
Brendan Furneaux
Hanna Edlund
Marie Englund
Nahid Heidari