Populärvetenskaplig presentation

Vilka historiska faktorer och genetiska mekanismer ligger bakom ryggradsdjurens mångfald?

På vår avdelning studerar vi hur olika ryggradsdjurs kroppsform, inre struktur och funktion förändrats av evolutionen. Vi använder information från fossil och nulevande djur, och undersöker också de underliggande utvecklingsbiologiska och genetiska processer som ger upphov till den mångfald vi idag ser hos ryggradsdjur. Av särskilt intresse är att rekonstruera i vilken ordning karaktärsdrag har uppstått över tid. Genom att koppla detta till hur geners uttryck påverkar utvecklingen från embryo till vuxen individ kan vi bättre förstå ryggradsdjurens evolutionshistoria.

Wallenbergsstiftelserna har gjort en film som visar en del av vår forskning.