Evolution av utvecklingsbiologiska mekanismer i växter

Genom att använda mutanter, genuttrycksanalys och andra molekylära verktyg studerar vi hur landväxters reglering av tillväxt och utveckling evolverat från de basala landväxter vi ser idag (t.ex. levermossor) till de till de mer komplexa frö- och blomväxterna. För dessa studier använder vi i huvudsak en levermossa, Marchantia polymorpha, som modellsystem. Genom att jämföra alger med basala landväxter kan vi lära oss mer om evolutionen av de utvecklingsbiologiska program som möjliggjorde liv på land. Då basala landväxter är genetiskt enkla jämfört med t.ex. träd och andra blom- och fröväxter, kan de användas inom växtbiologisk forskning på liknande sätt som man använder t.ex. fisk, flugor och maskar som modellsystem inom forskning på djur/människor.

Vår forskning stöds av
Vetenskapsrådet, VR
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
Carl Tryggers Stiftelse
Magnus Bergvalls Stiftelse

Senast uppdaterad: 2022-12-28