Fysiologisk botanik

Vi är intresserade av hur växters utveckling styrs på genetisk och molekylär nivå. Vår forskning fokuserar särskilt på rotens vaskulatur, på utveckling och evolution av växters reproduktiva organ samt på växters adaptiva respons på abiotiska stressfaktorer

Vår populärvetenskapliga presentation ger en lättillgänglig introduktion till vår forskning.

Forskning och utbildning

Skaffa dig en överblick över vår pågående forskning.

FysBot håller kurser i Kandidatnivå och Masternivå: Fysiologikurs (15 hp), Växternas Struktur och Funktion (15 hp) och Cellbiologi.  Masternivå: Genomfunktion (15 hp) och Växternas, Tillväxt och Utveckling (15 hp). Kursen ingår som del i en masterutbildning, Genetisk och Molekylär Växtbiologi, gemensam för UU, SLU och SU. 

Linnean Centre for Plant Biology in Uppsala

Forskningsprogrammet i fysiologisk botanik är delaktiga i Linnean Centre for Plant Biology in Uppsala som är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Bild: Linnean Centre for Plant Biology in Uppsala