Immunprocesser hos ryggradslösa djur – Söderhäll lab

Vi arbetar med medfödda immunprocesser hos ryggradslösa djur främst kräftdjur och jämför dessa reaktioner med de som finns beskrivna hos högre djur. Ett exempel är den s.k. melaniseringsreaktionen som finns hos nästan alla organismer, växter som djur, och det är främst i kräftdjur och insekter som denna reaktion har studerats ingående. Melaniseringen som resulterar i bildandet av brun-svarta pigment är en betydelsefull försvarsreaktion och de produkter som bildas har anti-mikrobiella egenskaper. Många proteiner (äggviteämnen) blir också aktiva under aktiveringen av det så-kallade proPO-systemet, som kan aktiveras av oerhört små mängder av sockermolekyler från mikroorganismer. Hur systemet kontrolleras och regleras studeras också.  

Blodkroppsbildning

Blodkroppar (hemocyter) som cirkulerar i hemolymfan spelar en nyckelroll hos de ryggradslösa djuren för att förhindra att mikrober skadar djuret. Vi studerar hur bildningen av dessa blodkroppar/hemocyter regleras. Hos kräftdjur bildas blodkropparna i en speciell blodkroppsbildande vävnad som kan plockas ut ur djuret och vi kan studera stamcellerna in vitro. Vi har på så sätt hittat en ny grupp av tillväxtfaktorer som är betydelslefulla för utvecklingen av stamceller till mogna blodkroppar. Vi undersöker bland annat hur dessa tillväxtfaktorer styr differentieringen av cellerna, men också hur denna proteinfamilj kan ha utvecklats under evolutionen.  

SciLifeLab webpage.

Antibiotika som miljöförorening

Antropogena antibiotika finns i naturen i ytvatten, sediment, jord och vattenmiljöer och sådana antibiotika i miljön kan förutom att vara ett hot mot vår hälsa genom utvecklingen av resistenta bakterier, också hota djur som lever i vatten, genom att deras immunförsvar påverkas om deras naturliga bakteriefloran förstörs. Vi undersöker effekter av antibiotika i halter som finns i naturliga vattendrag på bakteriefloran i tarmen, och mottaglighet för sjukdomar hos vattenlevande djur med sötvattenkräftor som modell. Idag hotas flera sötvattenlevande arter, och däribland flera av världens sötvattenkräftor av utrotning. De faktorer som driver på denna förlust av biologisk mångfald är flera och kunskapen är långt ifrån heltäckande, men mottaglighet för sjukdomar är en viktig faktor. En viktig fråga Antibiotika som miljöförorening är om antibiotika i vattenmiljön påverkar tarmfloran och därmed känsligheten hos sötvattenskräftor för sjukdomar och parasiter.