Helena Malmströms forskargrupp

Vi är intresserade av att undersöka vår förhistoria. Genom tiderna har många olika grupper av människor levt. Dessa människor har mötts, interagerat, förflyttat sig och förändrats. Vi utför storskaliga DNA-analyser på ben som har bevarats från dessa människor. Genom att kombinera genomdata med information från de arkeologiska kontexterna, kol-14-dateringar och stabila isotopanalyser, genererar vi kunskap både om specifika individers livshistoria (såsom  kön, släktskap, kostvanor och rörelsemönster) och om större demografiska processer (såsom genetisk härkomst, genöverföring mellan populationer och storleken på olika populationer). Vi undersöker exempelvis hur olika individer på stenåldersgravfält i Skandinavien förhåller sig till varandra och vilket förhållande de har till andra samtida människor.