Populärvetenskaplig presentation av forskning inom miljötoxikologi

Tusentals kemikalier i en mångfald varor används varje dag i olika delar av samhället. Inom miljötoxikologin studeras hur dessa kemikalier påverka olika organismer, inklusive människan. Detta kan undersökas genom experimentella studier i laboratoriet eller genom epidemiologiska undersökningar av vilda djur eller människor.

Forskningen inom det miljötoxikologiska programmet vid Uppsala universitet är experimentell och behandlar hur kemikalier och joniserande strålning påverkar olika funktioner hos ryggradsdjur. Industrikemikalier, bekämpningsmedel och läkemedel studeras liksom ett toxin som bildas av cyanobakterier. Särskilt studerar vi effekter på djuren under deras tidiga utvecklingsstadier som ofta är den känsligaste perioden. Effekter som initieras under utvecklingen kan leda till bestående förändringar hos djuren när de når vuxen ålder. Funktioner som fortplantning och beteende har i många fall visat sig vara särskilt känsliga för påverkan. Våra studier innefattar kemikaliers upptag, utsöndring och fördelning i försöksdjur såväl som molekylära och biokemiska förändringar, utvecklingsrubbningar, fortplantningsstörningar och förändrade beteenden. Studierna ger baskunskap om kemikaliers giftighet och på vilket sätt de verkar var och en för sig, i blandningar eller tillsammans med joniserande strålning. Sådan kunskap är viktig för myndigheternas riskbedömning. Hur olika djurgrupper exponeras och hur de reagerar på exponeringen skiljer sig åt och vi använder därför fiskar, grodor, fåglar och möss i forskningen.  

Forskargrupper:

Grodan som modell för att studera utvecklings- och reproduktionstoxicitet

Fågelembryot som modell inom utvecklingstoxikologin