Populärvetenskaplig presentation av vår forskning

Hur fungerar olika system i kroppen?

Och vad finns det för skillnader och likheter mellan olika djur och människa?

I jämförande fysiologin undersöker vi med hjälp av fysiologiska, biokemiska och molekylära studier hur olika djur har anpassat sig till olika levnadsätt och livsmiljöer. Vi studerar såväl hela organismer, som djur på vävnads-, cell- och molekylnivå. En viktig frågeställning är hur olika fysiologiska processer har utvecklats från ett mer primitivt stadium till en mer avancerad och komplex form, samt vilka förändringar som har skett under utvecklingens gång.
Läs mer om forskningsområdet jämförande fysiologi

Hur uppkom ryggradsdjurens mångfald?

Vilka historiska faktorer och genetiska mekanismer ligger bakom ryggradsdjurens mångfald?

På avdelningen för evolution och utvecklingsbiologi studerar vi hur olika ryggradsdjurs kroppsform, inre struktur och funktion förändrats av evolutionen. Vi använder information från fossil och nulevande djur, och undersöker också de underliggande utvecklingsbiologiska och genetiska processer som ger upphov till den mångfald vi idag ser hos ryggradsdjur. Av särskilt intresse är att rekonstruera i vilken ordning karaktärsdrag har uppstått över tid. Genom att koppla detta till hur geners uttryck påverkar utvecklingen från embryo till vuxen individ kan vi bättre förstå ryggradsdjurens evolutionshistoria.
Läs mer om forskningsområdet evolution och utvecklingsbiologi

Hur påverkas vi av miljögifter?

Hur påverkar kemikalier som finns i miljön olika funktioner hos djur och människor?

Inom forskningsprogrammet i miljötoxikologi studerar vi hur kemikalier som används i olika delar av samhället påverkar fysiologiska funktioner som t.ex. fortplantning och beteende. I flera experimentella djurmodeller studerar vi bland annat hur exponering för kemikalier tidigt under utvecklingen kan ge effekter senare i livet. Av särskilt intresse är att klargöra hur kemikalierna verkar på molekylär och cellulär nivå. Våra djurmodeller innefattar fiskar, grodor, fåglar och gnagare. 
Läs mer om forskningsområdet miljötoxikologi