Våra forskargrupper

Baldaufs grupp - Roten till livets träd och molekylär evolution

Det primära målet med vår forskning är att förstå de allra äldsta förgreningarna i det eukaryota livets träd, d.v.s. de evolutionära släktskapet mellan alla jordens huvudsakliga organismgrupper. Aktuella forskningsprojekt omfattar analys av mycket stora molekylära fylogenetiska dataset samt transkriptom- och genomsekvensering av nyckelorganismer.

Biodiversitet - kvantifiering och modellering

Forskningsledare: Tobias Andermann

Vi arbetar i korsningen mellan beräkningsbiologi och forskning om biologisk mångfald genom att utveckla nya beräkningsmetoder och flöden för fältarbete och labbarbete för att kvantifiera månfaldens komplexitet. Vår vision är att en dag kunna hitta ett värde för biodiversiteten i ett givet område på ett standardiserat och reproducerbart sätt. För att uppnåg detta samlar vi mångfaldsdata via sekvensering av DNA i miljön och använder dessa data för att tärna maskininlärningsmodeller att modellera biodiversitetspotentialen hos okända platser. 

Mer information finns på www.biodivlab.com

Burkis grupp - Diversitet och evolution bland mikrobiella eukaryoter

Vi är brett intresserade av diversitet och evolutionära mönster bland mikrobiella eukaryoter (även kallade protister). Vi utvecklar och använder moderna molekylära verktyg för att studera mindre kända eukaryoter och förstå generella och specifika principer som har som har följt vissa av de viktigaste förändringarna under evolutionen av eukaryoter.

Inga Hedbergs forskning - Afroalpin flora och vegetation

Forskningen är till stor del är knuten till en viss miljö: flora och vegetation i det afro-alpina bältet (ovanför 3500 meter) på Östafrikas höga berg, men handlar också om en flora över Etiopien och Eritrea och i viss utsträckning om medicinalväxter i Afrika.

Jaensons grupp - Medicinsk entomologi

Medicinsk entomologi är vetenskapen om insekter, fästingar och andra leddjur som direkt eller indirekt orsakar sjukdom hos människa. Vår forskning i medicinsk entomologi behandlar fästingars ekologi och beteende samt epidemiologin rörande fästingöverförda infektioner.

Koralls grupp - Ormbunkar och lummerväxter

I vår forskning studerar vi ormbunkars och lumrars evolution och biogeografi. Hur ser deras evolutionära historia ut? Hur har deras spridningsförmåga (i ett evolutionärt perspektiv) påverkat deras biogeografi?

Magnus Lidén - jordröksväxter och kuddvivor

Jag studerar biologin hos jordröksväxterna (Fumariaceae) och kuddvivorna Dionysia (Primulaceae). Jag kartlägger stamträd och evolutionära nätverk, undersöker anpassning till extrema växtplatser och jagar efter oupptäckta arter i östra Himalaya.

David Morrison - sekvensalignment och fylogenetiska nätverk

Min forskning handlar om de bakomliggande beräkningsmetoder och den dataanalys som används för att finna släktskapshistorian hos de levande organismerna (Livets träd), samt teorier till grund för att utveckla nya ännu träffsäkrare datorprogram/algoritmer till dessa beräkningar. 

Palacios-Gimenez forskargrupp

Vår forskning inriktar sig på att studera genomevolution i gräshoppan Vandiemenella viatica, framför allt är vi intresserade av könskromosomer och repetetativ DNA. I forskningen använder vi jämförande genomik, molekylärbiologi och cytogenetik. 

Rybergs grupp - Basidiomyceter

Vi studerar svamparnas mångfald och evolution. Vi undersöker varför det finns så många svamparter, varför vissa grupper har fler arter än andra, hur olika egenskaper utvecklats, och varför olika svampar finns där dom finns. Vi fokuserar på storsvampar inom basidiomyceterna.

B. Ståhls forskning - Neotropiska blomväxter

Blomväxter i Sydamerika och angränsande tropiska områden utforskas för att förstå släktskapsförhållanden och artgränser, men också för att kartlägga floran inom olika områden. Vidare studeras artbildning och biologisk mångfald i och kring Anderna, ofta i relation till mänsklig aktivitet.

Alexander Suhs forskargrupp - Genomparasiter och hur de påverkar artbildning

Genom finns i alla cellulära organismer och innehåller omfattande information om evolutionen. Om man tittar närmare så är genomet faktiskt ett “mikrokosmos” – ett myller av samspel inom och mellan värdgener och parasitgener, såsom transposoner och virus.Vi studerar hur dessa genomparasiter påverkar genomstruktur och artbildning i fåglar, krokodiler och parasitiska nematoder. Se upp, en del av dessa hoppande gener hoppar till och med mellan olika genom!

Thollesons grupp - Systematik hos marina evertebrater

Vår forskning handlar om systematiken (i vid bemärkelse) hos marina ryggradslösa djur, främst svampdjur men även nakensnäckor och slemmaskar (nemertiner). Speciellt är vi intresserade av hur fastsittande svampdjur sprider sig i havet och hur vi t.ex. kan ha samma arter på båda sidorna om Atlanten.

Mats Thulins forskning - Afrikanska blomväxter

Min forskning rör blomväxternas systematik, fylogeni och biogeografi med ett speciellt fokus på växter i området kring Afrikas horn. Ett pågående samarbetsprojekt syftar till att kartera utbredningen av alla trädarter i detta område. I övrigt har vi ett taxonomiskt fokus framför allt på ärtväxter (Fabaceae) och på ordningen Caryophyllales.

Tibell & Tibell gruppen - Svamp och lavsystematik

Vår grupp studerar diversitet, evolution, fylogeni, biogeografi och ekologi hos ett brett spektrum av svampar, såväl lavar som olicheniserade svampar. Studierna har ofta en världsvid omfattning ehuru, som en följd av omfattande fältarbeten, med en koncentration till Nordeuropa, Afrika, Australasien och Himalaya. 

Vogans forskargrupp - Svampar som patogener

Forskningen inriktar sig på att förstå hur svampar utvecklat egenskaper som orsakar sjukdomar i andra organismer. Vi använder jämförande genomik i kombination med genetiska analyser för att undersöka faktorer som främjar virulens. Ett stort mål är att ta reda på ursprunget och underhållet av tillgängliga genom, framför allt i arter av växtpatogenen Fusarium.

Senast uppdaterad: 2023-03-17