Populärvetenskaplig presentation

Medicinsk entomologi är vetenskapen om insekter, fästingar och andra leddjur, som direkt eller indirekt orsakar sjukdom hos människa. Vår forskning i medicinsk entomologi gäller framförallt fästingars ekologi och beteende samt epidemiologin rörande fästingöverförda infektioner, speciellt de som orsakas av TBE-viruset, Borrelia burgdorferi s.l., ochRickettsia helvetica samt andra fästingburna rickettsier.