Populärvetenskaplig presentation

Det uppstår ofta situationer i vilka individer bryter mot regler för sin egen vinnings skull. Detta gäller även gener: det finns så kallade "själviska gener" som bryter mot Mendels lagar om nedärvning och återfinns i mer än hälften av avkomman. Aktiviteten av dessa själviska gener skapar en konflikt inom individen som bär den i sitt genom: en konflikt mellan gener, men också mellan genen och individen som bär den. Konflikter är kostsamma, och som ett resultat kommer det att vara evolutionärt fördelaktigt att förändra sig för att ta befälet över den själviska genen. Av den anledningen ses själviska gener ofta som en motor för förändring. I vår forskargrupp använder vi oss av senaste DNA-teknologin för att studera de evolutionära konsekvenserna av att bära en självisk gen. Vi använder den själviska genen *spordödaren* som finns vanligt förekommande hos sporsäcksvampar, askomyceter. Vi sekvenserar ett antal genom och genom associations-studier lista ut DNA sekvensen för denna gen. Vi studerar hur den evolverat över tid och hur den kan etablera sig i naturliga populationer. Slutresultatet av vår forskning är att vi kommer att ha kommit ett steg på väg för att förstå processen av en självisk gen in naturen och vilka konsekvenser det kan ha att bära den.