Bertil Ståhls forskning

Jag utforskar blomväxter i tropiska Sydamerika och angränsande områden, studier som till stor del grundar sig på eget fältarbete. Forskningen omfattar floristiska studier av floran i utvalda områden i framför allt Ecuador, systematiska studier av utvalda grupper för att klarlägga släktskapsförhållanden och revidera äldre klassifikationer, taxonomiska revisioner som testar och justera gränser mellan olika arter, samt studier av variationen mellan olika populationer för att förstå artbildningsmönster i och längs Anderna, som hör till världens artrikaste miljöer. Forskningen angränsar dessutom till frågor som berör den biologiska mångfalden i stort och dess förändring i förhållande till både naturliga processer och tidigare och nuvarande mänsklig aktivitet.