Mats Thulins forskning

Min forskning rör blomväxternas systematik, fylogeni och biogeografi med ett speciellt fokus på växter i området kring Afrikas horn. Ett pågående samarbetsprojekt syftar till att kartera utbredningen av alla trädarter i detta område. I övrigt har vi ett taxonomiskt fokus framför allt på ärtväxter (Fabaceae) och på ordningen Caryophyllales. Av särskilt intresse för oss är biologiska "hotspots" med koncentrationer av endemiska arter, liksom växtgrupper med stora och svårförklarliga luckor (disjunktioner) i sina utbredningar. Ett exempel på detta är de transatlantiska disjunktioner som upptäcks i allt fler grupper av växter.