2019 års Oscarspris till Grzegorz Niedzwiedzki och Yaffa Epstein

2019-11-29

Uppsala universitets Oscarspris till yngre forskare har tilldelats Yaffa Epstein vid juridiska institutionen och Grzegorz Niedzwiedzki vid institutionen för organismbiologi.

Oscarspriset tilldelas varje år yngre forskare vid Uppsala universitet, som "genom vetenskaplig skrift gjort sig mest välförtjänt och inger de bästa förhoppningar om fortsatt vetenskaplig författarverksamhet vid universitetet". Priset utgörs av avkastningen av Oscar II:s jubelfestdonation och kan delas mellan två lika förtjänta.

Mottagarna utses av universitetets styrelse, konsistoriet, på förslag av en kommitté bestående av fakultetsdekanerna. Priset delas ut vid vinterpromotionen i januari.

Juris doktor Yaffa Epstein, juridiska institutionen

Yaffa Epstein är forskare i miljörätt vid juridiska institutionen, Uppsala universitet. Hon har haft ett särskilt fokus på skyddet av vargstammen i såväl Sverige som andra länder i förhållande till EU-rättens reglering och inflytande på skyddet av vilda djur. Hon disputerade år 2017 och hennes rikhaltiga produktion även efter doktorsavhandlingen har använts flitigt, inte minst av Europeiska kommissionen.

Hennes forskning har vunnit stort intresse både i vetenskapliga och populärvetenskapliga sammanhang. Till exempel har hon citerats i internationell media som i ”Der Spiegel” och under 2019 publicerades en artikel om naturens rättigheter i Science Magazine med henne som medförfattare. Efter disputationen har Yaffa Epstein också varit framgångsrik med att erhålla externa forskningsanslag och hon har erhållit mycket fina vitsord av sakkunniga. Innan Yaffa Epstein påbörjade forskarstudierna vid Uppsala universitet var hon verksam vid Minnesota Law School, USA.

Om Yaffa Epsteins forskning 

Filosofie doktor Grzegorz Niedzwiedzki, institutionen för organismbiologi, evolution och utvecklingsbiologi

Grzegorz Niedzwiedzki är forskare vid institutionen för organismbiologi, Uppsala universitet. Han är en vertebratpaleontolog vars forskning fokuserar huvudsakligen på triasperioden, den tidsepok då de första dinosaurierna uppkom.

Grzegorz är en ytterst produktiv forskare vars arbeten dessutom håller mycket hög kvalitet. Sedan disputationen har han publicerat 43 vetenskapliga skrifter, bland annat i Nature och Science. Han är känd för en serie banbrytande arbeten om användning av synkrotronmikrotomografi för att studera koproliter, d.v.s. fossil avföring och beskrivningen av de äldsta kända fossila fotspåren av förmänniskor.

Om Grzegorz Niedzwiedzkis forskning

Om Oscarspriset

Elin Bäckström

News