Optogenetik i hjärnans belöningssystem

2015-04-10

2015-05-12

Den ljusdrivna metoden optogenetik har haft stor genomslagskraft inom neurovetenskapens olika områden, inte minst för att förstå hur de nervcellsnätverk som är involverade i olika slags beroenden fungerar. I en reviewartikel som publiceras denna vecka i Trends of Neurosciences beskriver Stéfano Pupe och Åsa Mackenzie, funktionell neurobiologi, de studier som hittills bedrivits inom forskarvärlden med målet att optogenetiskt aktivera eller inaktivera olika cellpopulationer i VTA-området för att ta reda på hur dessa populationer bidrar till belönings- och aversionsrelaterade beteenden.

VTA, som är en central region i hjärnans eget sk belöningssystem påverkas kraftigt av, och bidrar därmed till, olika slags beroenden, t.ex. alkoholism, kokainmissbruk och författarna beskriver hur man hoppas att med optogenetik kunna ta reda på VTA-kretsarnas roll i dessa sammanhang. Vidare innehåller reviewartikeln förslag på hur man kan utveckla de optogentiska studierna av VTA-området genom att använda sig av nyidentifierade DNA-segment som uttrycks selektivt inom VTA och som man bl.a. funnit i forskningsområdet kring Parkinsons sjukdom. Pupe och Mackenzie kopplar därmed ihop två hittills separata forskningsområden, optogenetik med kända promotorer å ena sidan och nyidentifierade promotorer å andra sidan, och kommer med förslag på hur dessa kan verka synergistiskt för att utöka precisionen i de optogenetiska VTA-studierna. Författarna går också igenom nya framsteg inom framställningen av transgener och hur dessa kan användas för att ytterligare förbättra precisionen  för optogenetiken i VTA. Artikeln publicerades online 9 maj, se länk http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166223615000831. Pupe and Wallén-Mackenzie: Cre-driven optogenetics in the heterogeneous genetic panorama of the VTA.

Nyheter