Populärvetenskaplig presentation / Popular science presentation

Vid avdelningen för Fysiologisk botanik är vi intresserade av hur växters utveckling styrs på genetisk och molekylär nivå. Vår forskning fokuserar särskilt på rotens vaskulatur, på utveckling och evolution av växters reproduktiva organ samt på växters adaptiva respons på abiotiska stressfaktorer.

Genetisk kontroll av rot vaskulära utveckling; Utvecklingen i flercelliga organismer är en process av celldelningar, följt av differentiering av dottercellerna som bildar olika vävnadstyper. Viktiga frågor är hur balansen mellan celltillväxt och differentiering är genetiskt styrd och hur celler kommunicerar med varandra för korrekt vävnadsmönster. Vårt fokus är att förstå dessa processer i den vaskulära utvecklingen av växter. Vi använder oss av roten hos Arabidopsis som ett modellsystem, eftersom det är det relativt lätt att följa processerna för cellernas förvärvade öde, vävnadsmönstring, cellproliferation och differentiering p.g.a. att roten växer kontinuerligt och de vävnadstyperna är organiserade i ett regelbundet och enkelt mönster.

Evolution och utveckling av reproduktionsorgan hos växter; Vi har jämfört de stora morfologiska skillnaderna i de honliga reproduktionsorganen hos huvudgrupperna av barrträd, genom att studera en rad utvecklingsreglerande gener med potentiella funktioner i honlig organutveckling. Genom detta har vi konstaterat att utvecklingen av olika morfologier kan kopplas ihop med en förskjutning av aktiveringen av reproduktiv utveckling, i förhållande till den årstidsvariationen. Genom liknande tillvägagångssätt, i kombination med användning av en naturligt förekommande mutant, har vi tillhandahållit molekylärgenetiskt stöd för teorin att fröämnesbärande organ hos barrträd har utvecklats genom en reduktion av en komplex skottstruktur.

Genetisk reglering av växtens adaptiva svar på torkstress; För att överleva i en ogynnsam miljö, kan växter byta genetiska och fysiologiska mekanismer för att få en adaptiv respons för att eventuellt öka överlevnaden. Vi vill studera genetiska mekanismer som är involverade i transduktionen av torkstress-signaler, med särskilt fokus på miljöreglerad alternativ splicing, som kan fungera som en extra nivå för att modulera genuttrycket. Den evolutionära funktionella betydelsen av olika proteinsplicing-isoformer, i form av påverkan på fysiologi och växtens anpassning till torka undersöks.